निर्देशन सम्बन्धमा ।

19 January, 2023

स्वीकृत Norms, TOR तथा Standard Drawing को प्रयोग गर्ने सम्बन्धमा ।

12 January, 2023

जानकारी गराईएको सम्बन्धामा ।

12 January, 2023

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना

8 November, 2022

प्रथम चौमासिक प्रगति आ.व. २०७८/०७९

8 November, 2022

अत्यावश्यक जानकारी सम्बन्धमा ।

8 November, 2022

यस मन्त्रालय मातहतका कूनै पनि निकायबाट सञ्चालित योजनाको म्याद थपको प्रक्रिया अघि बढाउनका लागि सम्बन्धित निकायले भरी पठाउनुपर्ने कागजातहरुको चेकजाँच सूचि

8 November, 2022

प्रतिलिपि अधिकार © सबै अधिकार सुरक्षित छन् ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय. प्रदेश नं. १, नेपाल.
Under Construction