Sn शीर्षक डाउनलोड टिप्पणी
1 प्रदेश भवन ऐन २०७६

प्रदेश भवन ऐन २०७६

2 मुख्यमन्त्री ग्रामीण सडक सुधार आयोजना (सञ्चालन) कार्यविधि, २०७५

मुख्यमन्त्री ग्रामीण सडक सुधार आयोजना (सञ्चालन) कार्यविधि, २०७५

3 प्रदेश सार्वजनिक सडक ऐन, २०७७

प्रदेश सार्वजनिक सडक ऐन, २०७७

4 प्रदेश नं. १ प्रदेश वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६

प्रदेश नं. १ प्रदेश वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६

प्रतिलिपि अधिकार © सबै अधिकार सुरक्षित छन् ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय. प्रदेश नं. १, नेपाल.
Under Construction